preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica

 > Dokumenti
 

(objavljeno 20. 9. 2020.)

Školski odbor Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Crikvenice na svojoj je sjednici dana  17.rujna 2020. godine donio ODLUKU O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OSNOVNE ŠKOLE ZVONKA CARA.

*******

( Objavljeno 27.7.2020.)

U privitku je poveznica na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja U Osnovnoj školi Zvonka Cara.

Dokiumjent se nalazi i na popisu svih dokumenata.

http://os-zvonka-cara-crikvenica.skole.hr/upload/os-zvonka-cara-crikvenica/images/static3/820/attachment/Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_Pravilnika_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_u_Osnovnoj_skoli_Zvonka_Cara.pdf

************

 

(Objavljeno 15. lipnja 2020.)

Na sljedećoj poveznici i prilozima ovoj stranici objavljene su: 

***********

(Objavljeno 23. ožujka 2020.)

Zbog sprječavanja širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu, ravnateljica donosi odluku da će u razdoblju od 20. ožujka 2020. godine pa do opoziva ove Odluke učitelji i stručni suradnici izvoditi nastavu od kuće, odnosno obavljati posao od kuće u skladu s procjenom odnosno tehničkim mogućnostima.

Na sljedećoj poveznici i prilozima ovoj stranici objavljena je Odluka o obavljanju rada kod kuće

***********

(Objavljeno 9. ožujka 2020.)

Na sljedećoj poveznici i prilozima ovoj stranici objavljena je: 

***********

(Objavljeno 15. siječnja 2020.)

Na sljedećim poveznicama i prilozima ovoj stranici objavljeni su: 

***********

(Objavljeno 31. svibnja 2019.)

Školski odbor Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Crikvenice na svojoj je sjednici dana  30. svibnja 2019. godine donio ODLUKU O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OSNOVNE ŠKOLE ZVONKA CARA.

Također, donesen je i Pravilnik o korištenju sportske dvorane OŠ Zvonka Cara i Kućni red sportske dvorane.

Navedenu odluke možete preuzeti i pročitati u privitku ovoj stranici.

 

************

(Objavljeno 20. rujna 2018.)

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 108. sjednici održanoj 26. srpnja 2018. godine, na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Zaključkom donijela novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, koji je obavljen u Narodnim novinama broj 70/2018 i dostupan je na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1418.html

************

(Objavljeno 16. kolovoza 2018.)

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (13. srpnja 2018.) objavljen u Narodnim novinama NN 68/2018 (27.srpnja 2018.) možete preuzeti i pročitati u privitku pod nazivom Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.pdf.

 

************

(Objavljeno 25. svibnja 2018.)

Školski odbor Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica na svojoj je sjednici dana  24. svibnja 2018. donio sljedeće pravilnike priložene na dnu ove stranice: 

  • Pravilnik o video nadzoru 2018.
  • Pravilnik o obradi i zaštiti podataka - OŠ

 

************

(Objavljeno 22. prosinca 2017.)

Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (7.prosinca 2017.) objavljen u Narodnim novinama NN 128/2017 (21.12.2017.) možete preuzeti i pročitati u privitku pod nazivom Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.pdf.

 

************

(Objavljeno 12. rujna 2017.)

Školski odbor Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Crikvenice na svojoj je sjednici dana  11. rujna 2017. godine donio ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OSNOVNE ŠKOLE ZVONKA CARA.

Navedenu odluku možete preuzeti i pročitati u privitku pod nazivom Izmjene i dopune Statuta OŠ Zvonka Cara.

 

************

(Objavljeno 2.8.2017.)

Na e-Sjednici (zbog rokova i godišnjih odmora te provođenje postupka javne nabave za obje osnovne škole kojima je osnivač Grad Crikvenica) Školskog odbora održanoj dana 1.8.2017. donijeti su Plan nabave za 2017. te Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta koji se nalazi u privitku.

 

************

(Objavljeno 19. srpnja 2017.)

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja ( N.N. br.57/12,120/12,16/17. ) u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara, Crikvenica donosi

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OŠ ZVONKA CARA, CRIKVENICA ZA 2017 g.

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u OŠ Zvonka Cara , Crikvenica planira se u 2017 g. prijem 1 osobe i to:

  • 1 (jedna) osoba sa završenim integriranim preddiplomskim, diplomskim studijem za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici OŠ Zvonka Cara, Crikvenica.

 

Dokument možete preuzeti u privitku vijesti pod nazivom PLAN PRIJEMA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE.

***********************

 

(Objavljeno 2. lipnja 2017.)

Na sastanku Školskog odbora Osnovne škole Zvonka Cara 30.svibnja 2017. donesen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Tekst pravilnika možete preuzeti u privitku vijesti.

***********************

 

(Objavljeno 19. svibnja 2017.)

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je na temelju članka 138. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.) te članka 5. stavaka 2. i 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009.), ministar znanosti i obrazovanja donio Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

 

Ovim pravilnikom propisani su:

a) sadržaj i oblik svjedodžbe, uvjerenja i potvrdnice te obrazac pedagoške dokumentacije i evidencije, uključujući i obrazac evidencije ustanova koje provode posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju,

b) sadržaj i oblik javnih isprava kojima se dokazuje da je završetkom strukovnoga obrazovanja polaznik stekao kvalifikaciju određene razine, obujma, profila i kvalitete,

c) sadržaj i oblik uvjerenja koje se izdaje polaznicima programa za stjecanje zdravstvenih kvalifikacija nakon završenoga dvogodišnjega općeobrazovnog dijela obrazovanja,

d) sadržaj i oblik dokumentacije i evidencije o obavljanju praktične nastave i vježbi kod poslodavca koje vode ustanove za strukovno obrazovanje.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (Narodne novine, broj 32/2010., 50/2011., 145/2011., 85/2012. i 104/2013.).Ovaj Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama, broj 47/2017., a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine, osim odredaba članka 44. i 45. te odredaba članka 48., 49., 50. i 51. u dijelu koji se odnosi na sadržaj i oblik svjedodžbe o državnoj maturi i potvrde o položenim ispitima državne mature, a koje stupaju na snagu danom početka ljetnoga ispitnog roka državne mature u školskoj godini 2017./2018.

 

Nadalje, na temelju odredbi članka 22., stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole, ministar znanosti i obrazovanja donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Važnije promjene obuhvaćene Pravilnikom o izmjenama i dopunama je da kandidati koji se upisuju u obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, ako u trenutku upisa nisu u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavljaju potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavljaju školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda. Kandidati koji se upisuju u programe obrazovanja za vezane obrte dužni su, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti školi sklopljen ugovor o naukovanju.

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Uprava za odgoj i obrazovanje

*********

 

(Objavljeno: 31. siječnja 2017.)


U privitcima možete preuzeti sljedeće dokumente (posljednja tri dodana dokumenta):

  • Procedure stvaranja ugovornih obveza i 
  • Procedure zaprimanja i provjere računa
  • Pravilnik o blagajničkom poslovanju

 

*********

 

IZ ZAKONA o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Nastavni plan i program

Članak 27. (NN 94/13, 152/14)

(1) Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati, godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.

(2) Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele, a učenik bira izborni predmet ili izborne predmete na početku školske godine.

(3) Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine za sljedeću školsku godinu. 

******************************************************

U privitcima pogledajte novi Pravilnik o radu te Pravilnik o zaštiti na radu te ostale Pravilnike vezane uz odgoj i obrazovanje.

Među privitcima se nalazi i Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad. Povjerenik za otpad je učitelj tehničke kutture Ivo Tkalec, a zamjenik povjerenika je domar Boris Bukovac.

 

*********

16.prosinca 2015. objavljene su I.izmjene Statuta OŠ Zvonka Cara Crikvenica 

********

 

Nakon donošenja Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (31.8.2015.) prema članku 117. Statuta OŠ Zvonka Cara Crikvenica prestaju se primjenjivati mjere u glavi X. ovog Statuta, osim članaka 143-149 koji se i dalje nastavljaju primjenjivati bez obzira na navedeni Pravilnik, a kojima su propisane pohvale i nagrade učenicima koji se ističu u učenju i vladanju.

Priloženi dokumenti:
Kriteriji ocjene vladanja.doc
Kucni red Osnovne skole Zvonka Cara.pdf
Zakon o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj skoli 2018.doc
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli.pdf
Statut 2015 konacni.doc
I. Izmjene i dopune Statuta OS Zvonka Cara.pdf
Izmjene i dopune Statuta OS Zvonka Cara.docx
Eticki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Osnovnoj skoli Zvonka Cara.pdf
III. Izmjene i dopune Statuta OS Zvonka Cara.pdf
IV. Izmjene i dopune Statuta OS Zvonka Cara.pdf
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i postupku zaposljavanja u Osnovnoj skoli Zvonka Cara.pdf
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja u Osnovnoj skoli Zvonka Cara.pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera.docx
Pravilnik o nacinima, postupcima i elementima vredovanja ucenika.docx
Pravilnik o nacinu postupanja ooradnika skolskih ustanova u poduzimanju mjera zastite prava ucenika.docx
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoskolskim ustanovama.pdf
Temeljni kolektivni ugovor za sluzbenike i namjestenike u javnim sluzbama.pdf
Pravilnik - izleti interno procisceni tekst (1).pdf
pravilnik-o-radu-novo-2015.doc
Izmjene i dopune Pravilnika o radu.pdf
pravilnik o zastiti na radu 2015.doc
Pravilnik o postupku utvrdivanja psihofizickog stanja djeteta.pdf
Pravilnik STRUCNI ISPITI POLAGANJE.pdf
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama ucitelja i strucnih suradnika u osnovnoj skoli.pdf
pravilnik o postupanju u poduzimanju mjera zastite prava ucenika.pdf
Pravilnik o osnovnoskolskom i srednjoskolskom odgoju i obrazovanju ucenika s teskocama u razvoju.docx
Pravilnik o zajednickome upisniku skolskih ustanova u elektronickome obliku - e-Matici.pdf
Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad.pdf
Program osposobljavanja za upravljanje biciklom 23.1.2016..pdf
Zakon o opcem upravnom postupku 2010.doc
Pravilnik o blagajnickom poslovanju-prijedlog 31.01.2017.docx
Procedura stvaranja ugovornih obveza 31.01.2017.docx
Procedura zaprimanja i provjere racuna 31.01.2017.docx
Procedura pracenja i naplate prihoda i primitaka 6.2.2017.docx
Pravilnik o ped dokumentaciji i evidenciji NN 47 -17.doc
Pravilnik o ostvarivanju i koristenju vlastitih prihoda.pdf
PLAN PRIJEMA STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE.docx
Procedura izdavanja i obracunavanja putnih naloga.pdf
Pravilnik-o-organizaciji-rada-i-sistematizaciji-radnih-mjesta.doc
Pravilnik o postupku jednostavne nabave.pdf
PRAVILNIK O VIDEO NADZORU 2018-OS.docx
Pravilnik o obradi i zastiti podataka-OS.doc
Protokol o postupanju u slucaju seksualnog nasilja - Obavijest skolama.pdf
Statut Djecjeg gradskog vijeca Grada Crikvenica.docx
Pravilnik o pomocnicima u nastavi i strucnim komunikacijskim posrednicima.pdf
Pravilnik o koristenju sportske dvorane OS Zvonka Cara i Kucni red sportske dvorane.pdf
Pravilnik o napredovanju.pdf
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.pdf
Odluka o visini zakupnine sportske dvorane Osnovne skole Zvonka Cara i davanju na privremeno koristenje bez naknade.pdf
Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodzbi i drugih isprava.pdf
Odluka o obavljanju rada od kuce.pdf
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela.pdf
Poslovnik o radu Skolskog sportskog drustva Glavoc.pdf
Pravilnik o promicanju spoznaja o stetnosti duhanskih i srodnih proizvoda.pdf


Nadolazeći događaji

 

  6.12. SVETI NIKOLA 

Kutak stručne službe
City Bus - vozni red

City Bus - vozni red 

od 16. rujna 2021.

Raspored zvonjenja

 

Raspored zvonjenja 

školska godina 2021./2022.

Popis udžbenika
e-Dnevnik


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Anketa
Kako saznajete informacije vezane za zbivanja u školi?

Korisni linkovi
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica / Kotorska bb, HR-51260 Crikvenica / os-zvonka-cara-crikvenica.skole.hr / ured@os-zvonka-cara-crikvenica.skole.hr
preskoči na navigaciju